ประเพณีทอดกฐิน

ประเพณีทอดกฐิน การทำบุญอย่างหนึ่งของไทย

 • ตุลาคม 13, 2019

ประเพณีทอดกฐิน การทำบุญอย่างหนึ่งของไทย

ประเพณีทอดกฐิน

ช่วงเวลา
ระหว่างวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ จะทำก่อนหรือหลังจากนี้ไม่ได้

กฐินแปลว่าอะไร?
คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหนึ่งสำหรับขึงผ้าให้ตึง สะดวกแก่การเย็บ ใน สมัยโบราณ เย็บผ้าต้องเอาไม้สะดึงมาขึงผ้าให้ตึงเสียก่อนแล้วจึงเย็บเพราะช่างยังไม่มี ความชำนาญเหมื่อนสมัยปัจจุบันนี้ และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไม่เพียงพอเหมือนจักรเย็บผ้า ในปัจจุบัน การทำจีวรในสมัยโบราณจะเป็นผ้ากฐินหรือแม้แต่จีวรอันมิใช่ผ้ากฐิน ถ้าภิกษุทำเอง ก็จัดเป็นงานเอิกเกริกทีเดียว เช่นตำนานกล่าวไว้ว่า การเย็บจีวรนั้น พระเถรานุเถระต่างมาช่วยกัน เป็นต้นว่า พระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะแม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จลงมาช่วย ภิกษุสามเณรอื่น ๆ ก็ช่วยขวนขวายในการเย็บจีวร อุบาสกอุบาสิกาก็จัดหาน้ำดื่มเป็นต้น มาถวายพระภิกษุสงฆ์ มีองค์พระสัมมาสัมพุทธะเป็นประธาน โดยนัยนี้ การเย็บจีวรแม้โดยธรรมดา ก็เป็นการต้องช่วยกันทำหลายผู้หลายองค์ (ไม่เหมือนในปัจจุบัน ซึ่งมีจีวรสำเร็จรูปแล้ว)

ผู้ประสงค์จะทอดกฐินจะทำอย่างไร

พุทธศาสนิกชนทั่วไป ย่อมถือกันว่า การทำบุญทอดกฐินเป็นกุศลแรง เพราะเป็นกาลทาน ทำได้เพียงปีละ 1 ครั้งและต้องทำในกำหนดเวลาที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ ดังนั้นถ้ามีความเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐินบ้างแล้ว พึ่งปฏิบัติดังต่อไปนี้

จองกฐิน เมื่อจะไปจองกฐิน ณ วัดใด พอเข้าพรรษาแล้ว พึงไปมนัสการสมภารเจ้าอาวาสวัดนั้น กราบเรียนแก่ท่านว่าตนมีความประสงค์จะขอทอดกฐิน แล้วเขียนหนังสือปิดประกาศไว้ ณ วัดนั้น เพื่อให้รู้ทั่ว ๆ กัน การที่ต้องไปจองก่อนแต่เนิ่น ๆ ก็เพื่อให้ได้ทอดวัดที่ตนต้องการ หากมิเช่นนั้นอาจมีผู้อื่นไปจองก่อน นี้กล่าวสำหรับวัดราษฎร์ ซึ่งราษฎรมีสิทธิจองได้ทุกวัด แต่ถ้าวัดนั้นเป็นวัดหลวง อันมีธรรมเนียมว่าต้องได้รับกฐินหลวงแล้ว ทายกนั้น ครั้นกราบเรียนเจ้าอาวาสท่านแล้ว ต้องทำหนังสือยื่นต่อกองสัมฆการีกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเป็นกฐินพระราชทาน ครั้นคำอนุญาตตกไปถึงแล้ว จึงจะจองได้

เตรียมการ ครั้นจองกฐินเรียบร้อยแล้ว เมื่อออกพรรษาแล้ว จะทอดกฐินในวันใด ก็กำหนดให้แน่นอน แล้วกราบเรียนให้เจ้าอาวาสวัดท่านทราบวันกำหนดนั้น ถ้าเป็นอย่างชนบท สมภารเจ้าวัด ก็บอกติดต่อกับชาวบ้านว่าวันนั้นว่านี้เป็นวันทอดกฐิน ให้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดหาอาหารไว้เลี้ยงพระ และเลี้ยงผู้มาในการทอดกฐิน

ครั้นกำหนดวันทอดกฐินแล้ว ก็เตรียมจัดหาเครื่องผ้ากฐิน คือไตรจีวร พร้อมทั้งเครื่องบริขารอื่น ๆ ตามแต่มีศรัทธามากน้อย (ถ้าจัดเต็มที่มักมี 3 ไตร คือ องค์ครอง 1 ไตร คู่สวดองค์ละ 1 ไตร)

วันงาน พิธีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้น โดยมากจึงจัดงานเป็น 2 วัน วันต้นตั้งองค์พระกฐินที่บ้านของเจ้าภาพก็ได้ จะไปตั้งที่วัดก็ได้ กลางคืนมีการมหรสพครึกครื้นสนุกสนาน ญาติพี่น้องและมิตรสหายก็มักจะมาร่วมอนุโมทนา รุ่งขึ้นเป็นที่วัดทอด ถ้าไปทางบก ก็มีแห่ทางขบวนรถหรือเดินขบวนกันไป มีแตรวงหรืออื่น ๆ เป็นการครึกครื้น ถ้าไปทางเรือก็มีแห่งทางขบวนเรือสนุกสนาน โดยมากมักแห่ไปตอนเช้า และเลี้ยงพระเพล การทอดกฐิน จะทอดในตอนเช้านั้นก็ได้ ทอดเพลแล้วก็ได้ สุดแล้วแต่สะดวก การเลี้ยงพระ ถ้าเป็นอย่างในชนบท ชาวบ้านจัดภัตตาหารเลี้ยงด้วย เจ้าของงานกฐินก็จัดไปด้วย อาหารมากมายเหลือเฟือ แม้ข้อนี้ ก็สุดแต่กาละเทศะแห่งท้องถิ่น

อนึ่ง ถ้าตั้งองค์กฐินในวัดที่จะทอดนั้น เช่น ในชนบทตอนเย็น ก็แห่งองค์พระกฐินไปตั้งที่วัด กลางคืนมีการฉลองรุ่งขึ้น เลี้ยงพระเช้าแล้ว ทอดกฐิน ถวายภัตตาหารเพล

การถวายผ้ากฐิน การถวายผ้ากฐินนั้น คือ เมื่อพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้ว เจ้าภาพ อุ้มผ้ากฐินนั่งหันหน้าตรงต่อพระประธาน ตั้งนะโม 3 จบ แล้วหันหน้ามาทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน 3 จบ ถ้าเป็นกฐินสามัคคีก็มักเอาด้วยสายสิญจน์โยงผ้ากฐิน เมื่อจับได้ทั่วถึงกัน แล้วหัวหน้านำว่าคำถวาย ครั้นจบแล้ว พระสงฆ์รับว่า สาธุ เจ้าภาพก็ประเคนผ้าไตรกฐินแก่ภิกษุผู้เถระ ครั้นแล้วประเคนเครื่องบริขารอื่น ๆ เสร็จแล้ว พระสงฆ์ก็ทำพิธีมอบผ้าให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นพระเถระ มีจีวรเก่า รู้ธรรมวินัย ครั้นเสร็จแล้ว พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำรับพร ก็เป็นอันเสร็จพิธีการทอดกฐินเพียงนี้…

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

 • กันยายน 24, 2019

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

กาฬสินธุ์

วันที่ 13 – 14 ต.ค. 2562

พิธีถวายเครื่องสักการะ และฟ้อน สักการะ พระประชาชนบาล เจ้าเมืองสหัสขันธ์ จาก 8 ตำบล กว่า 1,000 คน มีพิธีบวชชีพราหมณ์ บาคาร่า การประกวดขับร้องทำนองสรภัญญะ การจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูกระดึง

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูกระดึง จ.เลย

 • กันยายน 22, 2019

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูกระดึง จ.เลย

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูกระดึง จ.เลย

วันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31 พ.ค. 2563

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย

อุทยานได้เตรียมความพร้อมต้อนรับ ท่องเที่ยว ทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่พัก ร้านอาหาร บริการหาบสัมภาระของลูกหาบ และด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี บาคาร่า โดยให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด

ททท.สำนักงานเลย โทรศัพท์ 0 4281 2812 , 0 4281 1405

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2562

 • กันยายน 21, 2019

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2562

ประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค

 • เบอร์โทร : 0 4232 5406-7
 • http://www.thailandfestival.org

หนองคาย

วันที่ 10 – 16 ต.ค. 2562 

พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง การประกวด ปราสาทผึ้ง แบบดั้งเดิมจากคุ้มวัด การแสดงหมอลำกลอนย้อนยุค บาคาร่า การประกวดบ่าวคนโก้-สายผู้ดี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562

 • กันยายน 18, 2019

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสกลนคร

สกลนคร

วันที่ 10 – 13 ต.ค. 2562

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ชมขบวนแห่ปราสาทผึ้งประยุกต์ และปราสาทผึ้งโบราณ พร้อมกับขบวน วัฒนธรรมชน เผ่าพื้นเมือง การประกวดพานบายศรี การแสดงปราสาทผึ้งประยุกต์และปราสาทผึ้งโบราณ บาคาร่า ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ และเทศกาลอาหารอร่อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562

 • กันยายน 2, 2019

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ และเทศกาลอาหารอร่อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

พิษณุโลก

วันที่ 21 ก.ย. – 1 ต.ค. 2562

ขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชาทางบกและทางน้ำ พิธี อุ้มพระดำน้ำ การแสดง แสง เสียง การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ บาคาร่า การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา และเทศกาลอาหารอร่อยจังหวัดเพชรบูรณ์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

งานหมอลำคาร์นิวัล

งานหมอลำคาร์นิวัล 2562

 • สิงหาคม 29, 2019

งานหมอลำคาร์นิวัล Morlam Carnival 2019

งานหมอลำคาร์นิวัล 2562

ขอนแก่น

วันที่ 6 – 8 ก.ย. 2562

Morlam Carnival 2019

วันที่ 6 – 8 กันยายน 2562

บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ไฮไลท์ของงานคือ ขบวนแห่หมอลำคาร์นิวัล เพราะในปีนี้จะเพิ่มความยิ่งใหญ่ในขบวนมากกว่าที่ผ่านมา พร้อมทั้งยกทัพ ศิลปินดารา มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ เวียร์ ศุกลวัฒน์, เซฟฟานี่ อาวะนิค, ตูมตาม ยุทธนา, ยีนส์ เกวลิน, เต๋า ภูศิลป์, เวียง นฤมล, แมน จักรพันธ์ และ แต้ว สุกัญญา บาคาร่า พระเอกนางเอกจากหมอลำระเบียบ วาทะศิลป์ การจัดกิจกรรมประกวดวงหมอลําสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลกว่า 1,000,000 บาท การแสดง ศิลป วัฒนธรรม

นอกจากนี้ยังได้ชมสุดยอดหมอลำของอีสาน

6 กันยายน 2562 ระเบียบวาทะศิลป์

7 กันยายน 2562 สาวน้อยเพชรบ้านแพง

8 กันยายน 2562 เสียงอิสาน

กิจกรรมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม นิทรรศการเรื่องราวภูมิปัญญาหมอลำ การแสดงของหมอลำชื่อดัง เพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นได้สนุกสนานไปพร้อมๆ กับการชมหมอลำชื่อดังในตำนาน หมอลำเรื่องต่อกลอน หมอลำพื้นที่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท ประจำปี 2562

 • สิงหาคม 27, 2019

ประเพณีตักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท ประจำปี 2562

ประเพณีตักบาตรเทโว 

ขอนแก่น

วันที่ 13 – 14 ต.ค. 2562

พระภิกษุสงฆ์ 299 รูป เดินบิณฑบาตลงมาจากลานพระใหญ่บนยอดเขาตาม บันไดนาค มายังพื้นราบศาลาวัดพระบาทภูพานคำ บาคาร่า มีการจำลองขบวนนางฟ้า นางสวรรค์ เทพบุตร เทพธิดา หลายร้อยคน

ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ : ททท. สำนักงานขอนแก่น ททท. สำนักงานขอนแก่น
ที่อยู่ : 277/20-21 ถ.กลางเมือง (ถนนรอบบึงแก่นนคร ด้านทิศตะวันตก) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทร : 0 4322 7714-5

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

ประเพณีไหลเรือไฟ

ประเพณีไหลเรือไฟ นครพนมประจำปี 2562

 • สิงหาคม 23, 2019

ประเพณีไหลเรือไฟ นครพนมประจำปี 2562

ประเพณีไหลเรือไฟ นครพนมประจำปี 2562

รายละเอียด
นครพนม
หมวดหมู่ : ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา, ศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่ 6 – 14 ต.ค. 2562

“ไหลเรือไฟ” เป็นพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนชาวอีสานยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณโดยมีความเชื่อว่าการ ไหลเรือไฟ เป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ประทับไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทานที ครั้งที่พญานาคได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมในพิภพของนาคใต้เมืองบาดาล รวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญานาคในลำน้ำโขง บาคาร่า การระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา ขอขมาลาโทษต่อแม่น้ำ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแม่น้ำ และยังถือเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศก ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโชคมีลาภไหลเรือไฟ นครพนม 2562

ไหลเรือไฟ นครพนม 2562นอกจากนั้นในตำนานยังเล่าขานกันว่า ในแม่น้ำโขงเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เช่น พญานาค เจ้าพ่อเหล็กซีด้ามแตก เจ้าพ่อคำแดง เจ้าพ่อหมื่น เจ้าพ่อสัมมะติ เจ้าพ่อสิบสอง ต้องทำการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น เพื่อให้ท่านปกปักรักษาบ้านเมือง ประชาชนให้มีความสงบสุขร่มเย็น ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และขอให้มีโชคลาภ การทำมาหากินให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง

ประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 โดยในปี พ.ศ. 2562 ตรงกับวันที่ 6 -14 ตุลาคม 2562 มหกรรมไหลเรือไฟ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) รวม 9 วัน 9 คืน จัดให้มีกิจกรรมในงาน

– การไหลเรือไฟโชว์วันละ 2 ลำ และปล่อยกระทงสาย (ไข่พญานาค )

– การจัดนิทรรศการวิถีคนทำเรือไฟ ,ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ หน้าสถานที่จะทำเรือไฟของแต่ละอำเภอริมฝั่งแม่น้ำโขง

– การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน

– การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน,ดนตรีโปงลาง,การประกวด B Boy ,การแสดงดนตรีของเด็กเยาวชน,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่ บ้านผู้บริหาร อปท.การประกวดธิดาเรือไฟ ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม

– การออกร้านของส่วนราชการ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม

– การออกร้านและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม

– กิจกรรมตักมัจฉากาชาดกาชาด บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด หลังเดิม

– การจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบริเวณถนนอภิบาลบัญชาและถนนราชทัณฑ์โดยรอบศาลากลางจังหวัดนครพนม

– กิจกรรมวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 พิธีรำบูชาพระธาตุพนม ณ บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ จากบริเวณถนนนิตโยมายัง บริเวณหน้าศาลหลักเมือง พิธีทางศาสนาก่อนไหลเรือไฟ และกิจกรรมแห่ขบวนเรือไฟบก พิธีเปิดมหกรรมไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม หลังพิธีเปิด ชมการปล่อยกระทงสาย การไหลเรือไฟจากอำเภอต่างๆ

– พิธีทำบุญตักบาตรเทโว หน้าลานพญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร เทศบาลเมืองนครพนม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา thai.tourismthailand.org…

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน (บุญเดือนเก้า)

 • สิงหาคม 12, 2019

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน (บุญเดือนเก้า)

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน (บุญเดือนเก้า)

ช่วงเวลา เดือนกันยายน (วันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙)

ความสำคัญ
ประเพณีบุญข้าวประดับดิน เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อ อุทิศส่วนกุศล ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรต

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน

พิธีกรรม ประกอบด้วย
๑. วันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๙ ชาวบ้านจะเตรียมข้าวต้ม บาคาร่า ขนม อาหารคาวหวาน หมาก พลู และบุหรี่ไว้
๒. วันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ชาวบ้านจะไปวัดตั้งแต่เวลาตี ๔ นำสิ่งของที่เตรียมไว้จัดใส่กระทงหรือเย็บเป็นห่อเหมือนข้าวสาก แล้ววางแจกตามบริเวณวัด โดยวางไว้กับพื้นดิน หรือบางคนก็ฝังดิน
๓. ชาวบ้านกลับบ้านเพื่อเตรียมอาหารทำบุญที่วัดอีกทีหนึ่ง เมื่อพระสงฆ์ฉันเช้าเสร็จก็จะเทศน์ฉลองบุญข้าวประดับดิน

สาระ
โบราณท่านเขียนไว้ในหนังสือฉลอง ความว่า “ครั้งที่มหาโมคคัลลาน์แทรกแผ่นดินลงไปเยือนนรก ซึ่งเขากำลังเสวยกรรมอยู่ในแดนต่างๆ พอท่านไปถึงก็บันดาลให้ไฟนรกดับ สัตว์นรกก็ไม่ได้เสวยกรรม พอท่านจะกลับมายังโลกมนุษย์พวกสัตว์นรกได้สั่งท่านให้มาบอกญาติพี่น้องทางโลกได้ทราบ และทำทานอุทิศส่วนกุศลไปให้บ้าง เมื่อพระโมคคัลลาน์กลับมาถึงชมพูทวีปก็ประกาศข่าวนี้ให้ประชาชนทราบ ซึ่งวันนั้นตรงกับวันดับเดือนเก้า (วันแรม ๑๕ ค่ำ)จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันทำบุญข้าวประดับดิน”
สาเหตุที่ต้องทำพิธีตั้งแต่เช้ามืดเพราะเชื่อว่าพญายมราชปล่อยผีเปรตให้มีเวลาอยู่บนโลกมนุษย์เพียง ๒ ชั่วโมง จากตี ๔ ถึง ๖ โมงเช้า และที่ต้องวางเครื่องไทยทานไว้กับพื้นดินนั้นเพื่อให้เปรตรับเอาง่ายๆ โดยไม่ต้องมีพิธีรีตอง เดี่ยวจะกลับไม่ทันเวลา

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา prapayneethai…