ประเพณีล่องสะเปา

ประเพณีล่องสะเปา จังหวัดลำปาง

 • ตุลาคม 31, 2019

ประเพณีล่องสะเปา จังหวัดลำปาง

ประเพณีล่องสะเปา นอกเหนือจากจะหมายความว่านำสำเภาล่องไปตามลำน้ำแล้ว ยังหมายถึงกิจกรรมทาง วัฒนธรรม ที่คล้ายกับประเพณีลอยกระทง พบว่ามีอยู่ที่จังหวัดลำปางเพียงแต่ไม่ทราบว่าประเพณีนี้มีประวัติความเป็น มาอย่างไรเพราะโดยปกติแล้ว ในเทศกาลยี่เพงหรือเพ็ญเดือนยี่ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองนั้น ทางล้านนาจะมีประเพณีตั้งธัมม์หลวงและการจุดประทีปโคมไฟอยู่แล้ว

ประเพณีล่องสะเปา

ประเพณีล่องสะเปา หรือลอยกระทงแบบลำปางนี้ เป็นประเพณีที่สำคัญทางศาสนาอย่างหนึ่ง วัดบางแห่งจะถือโอกาสจัดงานเทศมหาชาติ ( ตั้งธรรมหลวง ) พร้อมกันไปด้วย จะมีการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม มีต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว ธงทิวต่าง ๆ ประดับ ส่วนของในพิธีล่องสะเพานั้น จะมีการทำสะเพาขนาดใหญ่บรรจุผลไม้ ขนม มาใส่ไว้ พร้อมทั้งประทีปธูปเทียนจุดกันสว่างไสว เมื่อได้เวลาอาจารย์วัดจะนำไหว้พระรับศีลฟังเทศน์แบบล้านนาชื่ออานิสงส์ ประทีปตีนกาแล่วจะมีโอกาสกล่าวถวายเครื่องสักการบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมนา สัมพุทธเจ้า พร้อมกับการขอขมาลาโทษต่อพระแม่คงคาอันมีพระคุณต่อบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ต่อจากนั้นก็จะนำสะเพานั้นแห่ไปลอยที่แม่น้ำ บางคนก็มีกระทงเล็กไปลอยด้วยกันส่วนหนึ่งถือเป็นการลอยทุกข์โศก โรคภัย เสนียดจัญไรต่าง ๆ เพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวเองและครอบครัวสืบต่อไป

มีคำกล่าวบูชาลอยกระทงเป็นภาษาบาลี ดังนี้

อหํ อิมินา ปทีเปนอสุกาย นมทาย นทิยา ปุริเนฐิตํ มุนิโน ปาทวลญช อภิปูเชมิ

อหํ ปทีเปน ปาทวลญชํ ปูชา มยหํ ทีฆรตตํ หิตาย สุขาย สํวตตตุ

ข้าพเจ้าขอบูชารอยพระ พุทธบาท ซึ่งประดิษฐ์ฐานอยู่เหนือหาดทราย ณ ฝั่งแม่น้ำนัมมานทีด้วยประทีปนี้ ขอให้การบูชารอยพระพุทธบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยประทีปนี้จงเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขชั่วกาลนานเทอญ ( โดย ประดิษฐ์ สรรพช่าง )

ส่วนการล่องสะเพา ที่พบในเชียงใหม่นั้น เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่คล้ายกับ “ ลอยกระทง ” แบบกรุงเทพฯ กล่าวคือ มีการจัดเครื่องสักการะและเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ในสะเพาหรือเรือ แล้วปล่อยให้ล่องไปตามกระแสน้ำในวันยี่เพงคือเพ็ญเดือนสิบสอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้บางท่านเรียก ลอยโขมด

เป็นที่น่าสังเกตว่า ประเพณีนี้มิได้มีการกระทำโดยทั่วไปเพราะส่วนใหญ่แล้วจะมีการจุดประทีปโคมไฟ กันมากกว่า ดังที่ได้มีคัมภีร์ชื่ออานิสงส์ผางประทีปกำกับอยู่…

ประเพณีบุญผะเหวด

ประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด

 • ตุลาคม 30, 2019

ประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด

 • ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จังหวัด ร้อยเอ็ด
 • ช่วงเวลา วันเสาร์ของสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม

ประเพณีบุญผะเหวด

ความสำคัญ
บุณผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของ ชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป ของชาวอีสานว่า ดอกจิก ดอกจาน บานราวต้นเดือน ๓ พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อตกแต่งศาลาการเปรียญสำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมี การเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า

พิธีกรรม
ชาวอีสาน จะจัดทำบุญผะเหวด ปีละ ๑ ครั้ง ระหว่างเดือน ๓ เดือน ๔ ไปจนถึงกลางเดือน ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด จะจัดประเพณีบุญผะเหวดในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมทุกปี โดยจะมีวันรวมตามภาษาอีสาน เรียกว่า วันโฮมบุญ พุทธศาสนิกชนมาช่วยกันจัดตกแต่งศาลาหรือสถานที่ที่จะทำบุญ จัดเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก อย่างละพันก้อน มีการตั้งธงใหญ่ ไว้แปดทิศ และมีศาลเล็กๆ เป็นที่เก็บข้าวพันก้อน และเครื่องคาวหวาน สำหรับ ผี เปรต และมารรอบๆ ศาลาการเปรียญจะแขวนผ้าผะเหวด เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร ตั้งแต่กัณฑ์ที่ ๑ ถึงกัณฑ์สุดท้าย การจัดงานบุญผะเหวด หรือ งานเทศน์มหาชาตินิยมที่อัญเชิญพระอุปคุต มาปกป้องคุ้มครองมิให้เกิดเหตุเภทภัยอันตรายทั้งปวง และให้โชค ลาภแก่พุทธศาสนิกชนในการทำบุญมหาชาติ จึงมีการแห่พระอุปคุต ซึ่งสมมุติว่า อัญเชิญมาจาก สะดือทะเล

สาระ
บุญผะเหวด หรืองานบุญมหาชาติ คืองานมหากุศล ให้รำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ คือ ความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัวเพื่อผลคือ ประโยชน์สุขอันไพศาลของมวลชนมนุษย์ชาติ เป็นสำคัญ ดังนั้น บรรพชนชาวไทยอีสานแต่โบราณ จึงถือเป็นเทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจร่วมกระทำบำเพ็ญ และได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมา จนถึงอนุชนรุ่นหลังที่ควรเห็นคุณค่าและอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบไป
นอกจากนี้ยังเป็นการสังสรรค์ ระหว่างญาติพี่น้องจากแดนไกลสมกับคำกล่าวที่ว่า “กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ”…

ประเพณีท้องถิ่นใต้

หามเริน ประเพณีท้องถิ่นใต้

 • ตุลาคม 29, 2019

ประเพณีท้องถิ่นใต้ หามเริน

ประเพณีท้องถิ่นใต้  จังหวัด สงขลา

ช่วงเวลา การเคลื่อนย้ายเรือนด้วยการช่วยกันหามจากที่เก่าไปวางไว้ที่ใหม่โดยไม่ต้องรื้อถอนเรือน

ความสำคัญ
เนื่องจากเรือนของชาวภาคใต้ไม่ได้ขุดหลุมเสา แต่จะวางเสาเรือนไว้บน “ตีนเสา” เมื่อเจ้าของต้องการจะ เคลื่อนย้ายเรือน ไปตั้ง ณ ที่ใหม่ ก็ใช้วิธีการออกปากเพื่อนบ้านมาช่วยกันหามแทนการรื้อถอน สามารถเข้าอยู่ได้ทันที

พิธีการ
ก่อนที่จะมีการหามเริน เจ้าของบ้านจะต้องขนย้ายข้าวของที่วางอยู่บนบ้านนั้นออกให้หมด ถ้าเป็นบ้านมุงหลังคาด้วยกระเบื้องก็จะรื้อกระเบื้องทั้งหมดออกเสียก่อน เพื่อกันกระเบื้องแตกเสียหายและช่วยลดน้ำหนักของบ้าน หากบ้านหลังนั้นปูพื้นบ้านหรือกั้นด้วยกระดาน ก็จะรื้อไม้กั้นออกเป็นแผง ๆ หรืองัดไม้ปูพื้นออกเป็นแผ่น ๆ เพราะจะได้ประกอบกลับสู่สภาพเดิมได้สะดวกรวดเร็ว และสามารถเข้าอยู่ได้ทันที

หลังจากขนย้ายข้าวของและรื้อบ้านบางส่วนเสร็จแล้ว เจ้าของบ้านจะออกปากไหว้วานเพื่อนบ้านมาช่วยกันหามเรินตามวันเวลาที่กำหนด ถ้าบ้านหลังใหญ่มีน้ำหนักมากจะใช้ไม้กลมหรือไม้เหลี่ยมที่มั่นคงแข็งแรงและ มีความยาวพอสอดทแยงเข้าใต้ถุนบ้าน แล้วผูกคาดไว้กับรอดหรือตงหรือเสาอย่างแน่นหนา ให้ปลายข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างยื่นเลยออกมาเพื่อหาม จะได้มีที่แบกหามเพิ่มขึ้น

ก่อนที่จะหามเรินไปถึงที่ตั้งใหม่ ให้นำตีนเสาวางให้ได้ที่และปรับระดับให้เรียบร้อย แล้วยกบ้านขึ้นวางไว้เหนือตีนเสานั้น เป็นการเสร็จสิ้นการหามเริน ส่วนการมุงหลังคา กั้นฝา ปูพื้น เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป
การหามเริน จะเลือกทำเฉพาะกรณีที่สถานที่ที่ตั้งใหม่ไม่ห่างไกลจากที่ตั้งเดิมมากนัก และมักจะทำในหน้าแล้ง เพื่อไม่ต้องแบกหามผ่านทางที่เป็นดินโคลนดินอ่อนที่มีน้ำขัง ซึ่งจะทำให้การเดินลำบาก ถ้าหากสถานที่ตั้งใหม่อยู่ห่างไกลมักจะใช้วิธีการลากแทนการหาม

สาระ
การหามเรินเป็นประเพณีของการเคลื่อนย้ายเรือนไปอยู่ที่ใหม่ในสภาพเดิมเป็นการประหยัดเวลาและวัสดุก่อสร้างในการสร้างใหม่…

กิจกรรมเทศกาล

กิจกรรมเทศกาล ลอยกระทงสี ราชบุรี

 • ตุลาคม 28, 2019

กิจกรรมเทศกาล ลอยกระทงสี ราชบุรี

กิจกรรมเทศกาล ลอยกระทงสี จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเทศกาลลอยกระทงสี ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดไทรอารีรักษ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมลอยกระทงสี เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งทำมาจากกระดาษสี ตัด พับ จับมุม กลับด้าน ยกกลีบ กลายเป็นกระทงสีสันสวยงาม เรียบง่าย มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว นอกจากจะได้ร่วมลอยกระทงแล้วยังจะได้บูชา

พระสารีริกธาตุ เรือสะเดาะเคราะห์ นมัสการพระอุปคุต…

ประเพณีชักพระสมุทรสงคราม

ประเพณีชักพระสมุทรสงคราม

 • ตุลาคม 27, 2019

ประเพณีชักพระสมุทรสงคราม

ประเพณีชักพระสมุทรสงคราม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ ค่ำวันสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประเพณี แต่เดิมในงานจะมีเรือแห่พระพุทธรูป โดย

 • แรม ๑ ค่ำ เริ่มต้นที่ วัดกลางเหนือ
 • แรม ๒ ค่ำ ไปที่ วัดไทร
 • แรม ๓ ค่ำ ผ่าน วัดบางลี่
 • แรม ๔ ค่ำ ผ่าน วัดสวนหลวง
 • แรม ๕ ค่ำ ผ่าน วัดพวงมาลัย
 • แรม ๖ ค่ำ ผ่าน วัดใหญ่
 • แรม ๗ ค่ำ ผ่าน วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
 • แรม ๘ ค่ำ ผ่าน วัดประทุมคณาวาส
 • แรม ๙ ค่ำ ผ่าน วัดปากสมุทร
 • แรม ๑๐ ค่ำ ผ่าน วัดบางจะเกร็ง
 • แรม ๑๑ ค่ำ ผ่าน วัดมอญ แล้วย้อนขึ้นมาตามลำดับวัดในลำคลองแม่กลองจนถึงแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

เชิญพระพุทธรูปไว้บนพลับพลาหรือศาลาที่จะมีการ  ทำบุญ ตักบาตรในการแข่งขันด้วยการแข่งขันเรือใบที่เข้าร่วมการแข่งขัน รูปแบบการแข่งขันเรือหางยาวขนาดเล็กแบบสองตอนการแข่งขัน ยู่เป็นขนบธรรมเนียมไม่กี่วัด

เช่นวัดเพชรสมุทรวรวิหารวัดสูงเหนือวัดปากง่ามวัดมอญวัดบางง้าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา  thailandtourismdirectory.go.th

กิจกรรมงาน

กิจกรรมงาน ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

 • ตุลาคม 26, 2019

กิจกรรมงาน ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

กิจกรรมงาน ตักบาตรน้ำผึ้ง เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายมอญ มีขึ้นในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ลักษณะของการตักบาตรน้ำผึ้ง เหมือนกับการตักบาตรโดยการใส่ข้าวหรือว่าอาหารอื่นๆ

เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากข้าว และอาหารชนิดอื่นเป็นน้ำผึ้งนั่นเอง ประเพณีดังกล่าวนั้นได้สืบทอดกันมาช้านานซึ่งชาวมอญได้ปฏิบัติต่อๆ กันมาเป็นประเพณีหนึ่งของชาวบ้านที่แสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาทางวัดจะ

จัดเตรียมบาตรไว้บนศาลาการเปรียญสำหรับให้ชาวบ้านนำน้ำผึ้งรินลงในบาตรที่ ใต้บาตรมีผ้าขนาดผ้าเช็ดหน้าวางอยู่ด้วย น้ำผึ้งที่ชาวบ้านตักใส่บาตรไว้นั้น วัดจะรวบรวมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคชาวมอญเชื่อ

ว่าการตักบาตรดัง กล่าวมีอานิสงส์มากเพราะพระสงฆ์จะเก็บน้ำผึ้งไว้เพื่อใช้เป็นยาในคราวจำเป็น เมื่อเกิดอาพาธ เพราะน้ำผึ้งเป็นส่วนผสมที่สำคัญของยาดังนั้นชาวมอญจึงมีความเชื่อว่าการ ถวายน้ำผึ้งแด่พระสงฆ์จะได้

อานิสงส์มากและจะเป็นผู้ที่อุดมไปด้วยลาภยศทั้ง ชาตินี้และชาติหน้า ปัจจุบันประเพณียังคงมีให้เห็นในวัดหลายแห่งด้วยกันสำหรับวัดในจังหวัดนนทบุรีสามารถพบเห็นได้ที่วัดสโมสร

 

 

 …

ประเพณีแข่งขัน

ประเพณีแข่งขัน การจุดลูกหนูชาวรามัญ

 • ตุลาคม 25, 2019

ประเพณีแข่งขัน การจุดลูกหนูชาวรามัญ ปทุมธานี

ประเพณีแข่งขัน การจุดลูกหนูชาวรามัญ เป็นประเพณีในงานฌาปณกิจศพของพระภิกษุสามเณร ชาวรามัญ แต่เดิมนั้นการเผาศพพระสงฆ์ บนปราสาทที่ทำเป็นยอดเดียวหรือห้ายอด จุดไฟเผาด้วยลูกหนู ต่อมาภาย

หลังกลายเป็นประเพณีการแข่งขันให้ลูกหนูวิ่งไปชนตัวปราสาทและโลงศพจำลองและป้ายบอกรางวัลต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นในเดือน 4 เดือน 5 ตัวลูกหนูนั้นทำด้วยไม้ไผ่หรือไม้มะม่วงกลึงเป็นท่อนภายในบรรจุด้วยดินปืน

ผูกติดกับสายลวดสลิงยกสูงขึ้นเป็นสายสู่ตัวปราสาท การแข่งขันจะจัดกันในช่วงบ่ายในทุ่งนาโล่งแจ้งท่ามกลางคณะกองเชียร์ และเสียงหวีดหวิวของลูกหนูด้วยไอพ่นรวดเร็วดังจรวด ที่มาของข้อมูล

ขอขอบคุณแหล่งที่มา www.localcreativetourism.com…

ประเพณีมอญรำ

ประเพณีมอญรำ ในงานสวดบำเพ็ญกุศล ปทุมธานี

 • ตุลาคม 24, 2019

ประเพณีมอญรำ ในงานสวดบำเพ็ญกุศล ปทุมธานี

ประเพณีมอญรำ ในงานสวดบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว

เป็นประเพณีของ ชาวรามัญ มีมาแต่โบราณตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการใช้ปี่พาทย์มอญเล่นประกอบการรำและการร้อง ใช้หญิงสาวจำนวน 5 – 12 คนขึ้นไป ลักษณะการรำยืนเป็นวงกลม ลีลาท่ารำอ่อนช้อยงดงาม เคลื่อนไหวมือและเท้าตามจังหวะเพลงที่มีจังหวะช้า ท่วงทำนองเพลงเยือกเย็น เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบท่ารำ มี 12 เพลง การแต่งกาย นิยมนุ่งผ้าซิ่นลายทางลง สวมเสื้อคอกลม แขนกระบอก เกล้ามวยผม มีดอกไม้และเครื่องประดับผมสีสันงดงาม พาดผ้าสไบ โอกาสที่ใช้ในการแสดง ใช้แสดงทั้งงานรื่นเริง งานบุญ และงานศพ ปัจจุบันนิยมรำในงานสวดบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ที่มาของข้อมูล http://www.pathumthanitourist.com/index.php/th/2015-08-02-14-00-29/2015-08-05-10-12-52/item/156-2015-aug-22-03-50-27 ที่มาของภาพ http://www.pathumthanitourist.com/index.php/th/2015-08-02-14-00-29/2015-08-05-10-12-52/item/156-2015-aug-22-03-50-27

ขอขอบคุณแหล่งที่มา localcreativetourism.com…

ประเพณีทางภาคใต้

ประเพณีทางภาคใต้ ประเพณีการเดินเต่า

 • ตุลาคม 23, 2019

ประเพณีทางภาคใต้ ประเพณีการเดินเต่า

ประเพณีทางภาคใต้ ประเพณีการเดินเต่า คือการเดินหาเต่าทะเลที่ขึ้นมาวางไข่บนหาดทราย ซึ่งแหล่งที่มีการเดินเต่าทางภาคใต้นั้นมีหลายแหล่ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่คือบริเวณชายฝั่ง

แถวฝั่งทะเลด้านตะวันตก หรือชายฝั่ง ทะเลอันดามัน ได้แก่ ทางตะวันตกของจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นหาดทรายที่มีความยาวโดยตลอดร่วม ๑๐๐ กิโลเมตร ซึ่งในบริเวณชายฝั่งทะเลนั้น จะมีเต่าทะเลหลายชนิดขึ้นมาวางไข่บนหาดทราย เมื่อถึงฤดูวางไข่ ชนิดของเต่าทะเลที่ขึ้นมาวางไข่ตามชายฝั่งตะวันตกนี้มีหลายชนิด ซึ่งชาวบ้านเรียกกันหลายชื่อได้แก่ เต่ากระ เต่าเฟือง เต่าเล็ก เต่าหางยาว เป็นต้น
ในแต่ละปีเต่าทะเลแต่ละชนิดจะขึ้นมาวางไข่ ๔ ครั้ง การวางไข่ของเต่าทะเลนั้นมีนิสัยที่แปลกประหลาดและน่าสนใจกว่าสัตว์อื่น ๆ ตรงที่จะขึ้นมาวางไข่ประจำที่หรือประจำหาด ทั้ง ๆ ที่ทะเลนั้นกว้างใหญ่ไพศาล เป็นต้นว่าเต่าทะเลตัวใด ที่ขึ้นมาวางไข่ที่หาดไหนคราวต่อไปก็ขึ้นมาวางไข่ตรงที่หาดนั้นทุกครั้งไป เป็นประจำทุกปี อาจยกเว้นว่าบางครั้งมันอาจขึ้นมาพบคนรบกวนก็อาจต้องเปลี่ยนไปที่หาดอื่น บริเวณใกล้ ๆ กันเนื่องจากลักษณะของเต่าทะเลพิศดารอย่างนี้ ชาวบ้านในสมัยก่อนจึงสามารถเก็บไข่เต่าได้ โดยอาศัยความทรงจำของเต่าให้เป็นประโยชน์ เพราะว่าเต่าทะเลแต่ละตัวหากขึ้นวางไข่ที่ใดแล้ว หลังจากนั้นไปเป็นเวลา ๑ สัปดาห์ หรือ ๒ สัปดาห์ เต่าตัวเดิมนี้ จะขึ้นมาวางไข่อีกที่หาดเดิม แต่ตำแหน่งที่คลานขึ้นมาวางไข่จะห่างจากที่เคยขึ้นวางไข่ครั้งก่อนราว ๑๐-๒๐ เมตร อาจเป็นเพราะว่ามันกลัวจะไปขุดถูกหลุมไข่ที่เคยวางไว้แล้ว ก็เป็นได้ ส่วนเวลาไหนนั้นชาวบ้านจะต้องคำนวณโดยการนับน้ำว่าวันที่ครบกำหนดวางไข่นั้น เป็นวันข้างขึ้นหรือแรมกี่ค่ำ ก็พอรู้ได้ว่าเวลาเท่าไรที่น้ำขึ้นครึ่งฝั่งน้ำลงครึ่งฝั่ง ซึ่งเป็นเวลาที่เต่าขึ้นวางไข่ จากนั้นก็สามารถเอาตะกร้าไปรอรับไข่เต่าได้ถูกต้องโดยไม่ต้องเดินไปเดินมา และไม่ต้องเสียเวลาหาหลุมไข่เต่าในตอนหลัง เช่นครั้งที่ ๑ ขึ้นมาวางไข่ในแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ ครั้งต่อไปก็จะขึ้นวางอีกในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ (หลังจากครั้งก่อน ๗ วัน) หรืออาจไม่ขึ้นมาวางไข่ในวันดังกล่าวนี้ ก็จะขึ้นมาวางไข่ในวันขึ้น ๗ ค่ำเดือน ๑๒ (หลังจากครั้งก่อน ๑๔ วัน) จากปากคำของชาวบ้านที่เคยได้สัมปทานไข่เต่าหรือเรียกกันในภาษาเดิมว่า “ผูกเต่า” บอกว่าใช้วิธีนี้ทำให้ไม่ต้องเดินให้เมื่อยเลย อาจจนอนอยู่ที่บ้านแล้วพอถึงเวลาที่คำนวณไว้ก็ค่อยเดินไปนั่งรอที่จุดนั้น ๆได้ และมักจะถูกต้องเสมอทุกคราวไปแต่ในปัจจุบันนี้ ประเพณีการเดินเต่าไม่มีแล้ว เพราะว่าประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเล อันดามัน ได้แก่ เต่าทะเล เป็นต้น ถ้าบุคคลใดฝ่าฝืนใน ถือเป็นการทำผิดกฎหมายถูกดำเนินคดีทางกฎหมายได้

ประเพณีปอยส่างลอง (งานบวชลูกแก้ว) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ตุลาคม 22, 2019

ประเพณีปอยส่างลอง (งานบวชลูกแก้ว) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเพณีปอยส่างลอง (งานบวชลูกแก้ว) เพื่อทำการ บรรพชาเป็นสามเณร ในพระพุทธศาสนา โดยจะพบเห็นการจัดปอยส่างลองกันมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง อำเภอขุนยวม และอำเภอปาย คนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประเพณีนี้ก็สืบเชื้อสายมาจากไทใหญ่ ซึ่งก็ได้ร่วมกันสืบทอดงานประเพณีนี้มาเป็นเวลาช้านาน ดังปรากฏว่าหลักฐานว่าประเพณีนี้มีมาตั้งแต่มีการสร้างแปลนเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งก็ ได้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทุกๆปี เนื่องจากเป็นประเพณีที่สำคัญทางศาสนา และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

ประเพณีปอยส่างลอง

จนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เกิดความขัดแย้งในวงกว้าง ครอบคลุมทุกทวีปและประเทศส่วนใหญ่ในโลกรวมทั้งในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939) จนกระทั่งสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ในระหว่างนั้นประเทศไทยได้ประสบปัญหาทางด้านต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้ประเพณีปอยส่างลองถูกงดและเลิกไป จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2525 อันเป็นปีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ก็ได้มีการฟื้นฟูและจัดงานประเพณีปอยส่างลองขึ้นทุกๆปีจนถึงปัจจุบัน และประเพณีนี้ก็ได้ขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย…