การทำบุญตักบาตร

การทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ

  • ตุลาคม 1, 2019

การทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ

การทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ

ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑

ความสำคัญ
เพื่อระลึกถึง พระพุทธคุณ ที่ทรงมีต่อพุทธบริษัท และเพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญในพุทธศาสนา

พิธีกรรม
๑. จัดเตรียมขบวนรถทรงหรือคานหามพระพุทธรูป เพื่อชักหรือหามนำหน้าพระสงฆ์ในการรับบาตร หรือจะให้อุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้เชิญพระพุทธรูปก็ได้
๒. พระพุทธรูปที่จะเชิญนิยมพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ถ้าไม่มีอาจใช้ปางอื่น ๆ แต่ให้เป็นพระพุทธรูปยืน
๓. พุทธศาสนิกชนเตรียมภัตตาหารใส่บาตร โดยเฉพาะข้าวต้มลูกโยนที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
๔. มีการแสดงพระธรรมเทศนา

สาระ
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกมาสู่มนุษยโลก หลังจากเสร็จสิ้นจากการโปรดพระมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในวันนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย์ เป็นที่ชื่นชมยินดีโดยทั่วไป เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก พุทธบริษัททั้งหลายมีความชื่นชมยินดีจึงมีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จกลับลงมาจากเทวโลกของพระพุทธองค์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา prapayneethai.com

Emerson

E-mail : webmaster@i99win.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*